Шкільна бібліотека                                             
ПЛАН РОБОТИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ ГРИЩЕНЕЦЬКОГО НВК НА 2016 - 2017 Н.Р.

І. Основні завдання і напрямки роботи

шкільної бібліотеки в 2016-2017 навчальному році.

У авчальному та виховному процесі роль книги неоціненна.

Сьогодення вимагає від шкільної бібліотеки бути справжнім центром навчально-виховного процесу.

Виходячи із основних  положень Конституції України, Закону України «Про загальну середню освіту», державних документів про бібліотечну справу в Україні в 2016-2017  навчальному році перед бібліотекою школи постають такі завдання:

1.     Сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, вихованню інтелектуально розвиненої особистості.

2.     Виховання в учнів поваги до державних символів України, Конституції  України,  про неділимість України, повагу до героїв України, свідомого ставлення до обов’язків  людини та громадянина.

3.     Виховання в учнів інформаційної культури, культури читання, навичок самостійної  роботи з книгою, уміння користуватися довідковою літературою.

4.     Пробудження інтересу до читання, виховання, шанобливого ставлення до книг.

5.     Пошук нових форм роботи з виховання в учнів загальнолюдських цінностей,гуманізму,милосердя, духовності, естетичної, правової, економічної, культури, здорового способу життя.

6.     Інформаційне обслуговування педагогів,  спрямоване на підвищення їх методичної та педагогічної майстерності.

7.     Виховання любові до рідного краю, пробудження інтересу до історії та сучасності  Черкащини.

8.     Широка популяризація української культури, виховання мовного етикету, глибока повага до державної мови, до національної культури і духовних надбань українського народу та інших народів та націй.

9.     Виховання бережливого ставлення до книги.

10.  Своєчасне забезпечення учнів та педагогічного колективу навчальною, методичною та художньою літературою.

11.  Подальший розвиток інформативної функції бібліотеки як інформативно-культурного центру школи.

12.  Інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу освітнього закладу у засвоєнні програмних та факультативних  знань, самоосвіти школярів.

13.  Збереження фонду підручників, поповнення науково-методичної бази школи.

ІІ. Діяльність бібліотеки   щодо сприяння гуманізації і гуманітаризації навчально-виховного процесу та духовного ставлення школярів.

Робота з читачами щодо формування і задоволення їх читацьких потреб.

Зміст роботи.

1.Організіція екскурсій до бібліотеки для першокласників, ознайомлення із правилами користування бібліотекою та книгою, знайомство з фондом.        

Вересень 2016 року.

2. Вивчення читацьких інтересів. Перереєстрація читачів. Продовження роботи з боржниками.

Вересень 2016 року

3. Вивчення і задоволення інформаційних потреб користувачів.

4. Регулярно проводити колективні та індивідуальні бесіди з користувачами про правила користування і розпорядок роботи шкільної бібліотеки.

5. Проводити анкетування користувачів стосовно запису.

6.Провести індивідуальний  аналіз читання.

7.Вчасна організація доставки підручників, художньої та методичної літератури.

8. Індивидуальна робота з читачами:

А) проведення рекомендаційних бесід;

Б) бесіди з читачами-учнями про прочитану книгу;

В) консультації щодо вибору книги.

9. Взаємодія бібліотеки з медпрацівниками:

А) забезпечення учителів літературою;

Б) інформування про надходження нової літератури;

В) спільна робота із збереження книжкового фонду;

Г) організація книжкових виставок, оглядів літератури.

10. Робота з популяризації літератури:

А) участь у всіх шкільних заходах;

Б) надання допомоги   учителям  у виборі   літератури  для проведення шкільних свят, тощо;

В) постійно проводити звірку літератури, підручників та інших носіїв інформації з супроводжуючим документом;

Г) вчасно проводити підготовку актів про отриману літературу та інших джерел інформації;

Д) запис літератури, СД, відеокасет в інвентарну книгу;

Е) ведення зошита заміни втрачених документів, підручників, художньої та галузевої літератури.

11. Технічне опрацювання  літератури, підручників, комплект-дисків, відеокасет інших джерел інформації:

- штампування;

- запис інвентарного номера;

 - занесення в інвентарну книгу.

12.Реєстрація періодичних видань:

- відмітка про надходження;

- доставка підручників;

 - групова обробка підручників;

- розпаковка підручників, запис інвентарного номера;

- розстановка у фонд підручників.

13. Ведення сумарного обліку (назв і кількість):

- підручників;

- художньої літератури.

14. Систематичне упорядкування фонду, нових надходжень художньої і методичної літератури та періодичних видань.

15. Проведення бесід групових та індивідуальних по збереженню фонду;

-рейди-перевірки по збереженні підручників;

- робота «Книжкової лікарні».

16. Постійно проводити роботу з учнями, які мають заборгованість    підручників та художньої літератури.

17. Проводити санітарні дні.

18. Перевірити, зашифрувати і розставити за таблицею ББК  нове надходження художньої та методичної літератури.

19. Оформлення передплати на періодичні видання.

ІІІ.  Інформаційно-бібліографічна робота

1.     Організація книжкових виставок:

- нових надходжень;

- тематичних;

- періодичних видань;

- до знаменних і пам’ятних   дат.

2. Тематичні полички

3. Постійно проводити бесіди про культуру читання. Спонукання читачів до різноманітного читання літератури.

4. Розповідь-бесіда про права і обов’язки користувачів.

5. Організаційно-виховна та масова робота.

1. Проведення бесід на батьківських зборах про важливість залучення дітей до читання книг.

2. Наявність підручників у фонді школи.

3. Надання допомоги вчителям, учням, батькам у підготовці  та проведенні масових заходів:

 - шкільних олімпіад;

- календарних свят;

 - дискусій та вікторин;

 - літературних вечорів;

4. Своєчасне забезпечення підручниками всіх класів.

5. Видача і прийом літератури :

- на абонемент;

6. Добір літератури за темою з використанням довідкового апарату.

7. Проведення індивідуальних бесід з користувачами, аналіз списків читання.

8. Робота із заборгованість (перегляд формулярів читачів, повідомлення боржників, відмітка про дату нагадування.)

9. Ведення обліку роботи шкільної бібліотеки.

10. Ведення довідково-бібліографічного апарату шкільної бібліотеки.

11. Записи про прочитане. Відгук на книжку.

ІY Підвищення кваліфікації.

1. Систематичні відвідування методичних семінарів, методичних об'єднань   і обмін досвідом роботи.

2. Ознайомлення з фаховою літературою, самостійна робота.

3. Пошук інформації за алфавітним каталогом.

4. Вивчення документів, матеріалів із питань освіти та бібліотечної справи.

5. Вивчити фонд підручників щодо придатності їх для використання в поточному році.

Y.  Робота з активом бібліотеки.

1. Залучення активістів-учнів для допомоги в роботі бібліотеки.

2. Технічна обробка літератури:

   - ремонт книг;

   - штемпелювання книг;

   - запис  в інвентарну книгу підручників;

     - розстановка літератури по стелажах.

  YІ. Організація роботи з бібліотечним фондом художньої   літератури  та  шкільних підручників.

1.     Видача  підручників на 2016-2017 навчальний рік.

2.     Провести бесіду з учнями:»Бережіть книгу, підручник.»

3.     Перевіряти по класах стан збереження підручників учнями.

4.     В кінці навчального року зобов’язати  учнів відремонтувати підручники якими користувалися.

5.     Пропонувати на допомогу навчанню допоміжні підручники які  дозволені згідно збірником наказів МОУ.

6.     Аналіз читацького формуляра.

7.     Індивідуальні бесіди   з учнями про прочитану книгу.

8.     Підготувати акти на списання зношеної літератури та підручників.

9.     Збереження книжкового фонду:

- ремонт художньої, методичної літератури та підручників;

- знепилювання книжкового фонду;

- виховання бережливого ставлення до книг;

- ліквідація читацької заборгованості книг;

- вчасне повернення книг до бібліотеки;

- індивідуальний підхід до кожного читача бібліотеки.

10. Читацькі інтереси школярів та роль книги у формуванні особистості учня.

11. Облік бібліотечного фонду.

  YІ І. Заходи  щодо обладнання шкільної бібліотеки.

1.     Ремонт  приміщення бібліотеки.

2.     Придбання канцтоварів для роботи.

3.     Поповнення фонду художньої літератури, енциклопедичними виданнями з усіх галузей знань.

4.     Ремонт меблів, придбання принтера і ксерокса.

5.     Надходження у фонд  сучасної  художньої, методичної літератури.

6.     Придбання папок для різних матеріалів.

Бібліотекар НВК  :        Остапець Н.В.                    

 

 

Місяць

Організа-

ційні заходи

Виставки, викладки, вісники,

полиці

Бібліотечно-бібліографічні уроки

Конкурси, рейди, акції, програми, проекти

Методико- просвітницька діяльність

Робота з

каталогами

 

 

 

 

 

В

 

 

Е

 

 

Р

 

 

Е

 

 

С

 

 

Е

 

 

Н

 

 

Ь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затвердження плану роботи шкільної бібліотеки на І семестр

 

Забезпечення учнів підручниками та навчальними посібниками на 2016-2017 н.р.

 

Забезпечити видачу підручників у повному обсязі згідно до навчальних програм         

 

Обслуговування учнів згідно з розкладом роботи бібліотеки

               

Заходи до Всеукраїнського дня бібліотек (за окремим планом)

 

Перегляд читацьких формулярів з метою виявлення боржників (результати повідомляти класним керівникам

Свято до Дня Знань

 

Перший урок

до 25-річчя незалежності України «Щоб у серці жила Україна»

 

Викладка до 25-ї річниці з дня незалежності України

Інформаційний вісник до 175 річчя від дня народження Михайла Петровича Драгоманова (1841-1895), українського філософа, публіциста, фольклориста, громадського діяча (18.09)

 

Інформаційна зустріч до 150 річчя від дня народження Михайла Сергійовича Грушевського (1866-1934), видатного укр.. історика, письменника, літературознавця, політ. діяча, першого Президента України (29.09)

 

Екскурсія першокласників до бібліотеки

 

 

Індивідуальні бесіди з батьками про читання учнів, дбайливе ставлення до книги

 

 

 

 

 Анкетування учнів початкової та середньої школи за темою «Мої улюблені книги»

 

 

 

 

Рекомендаційні і рекламні бесіди про нові книги, енциклопедії, що поступили до бібліотеки

 

 

Тиждень книги до Всеукраїнського Дня бібліотек ( за окремим планом)

 

 

Конкурс поетичного слова «Квітуча Україна»

 

 

Заходи до тижня миру

 

 

Уроки пам'яті  та патріотизму

«Герої живуть у наших серцях»

 

Конкурс патріотичної пісні до21.09

 

Конкурс малюнків на асфальті до Міжнародного Дня миру 1-6

 

Акція «Подаруй бібліотеці книгу» 1-10

 

Рейд-перевірки стану збереження шкільних підручників

 

Святковий концерт до Дня Учителя 30.09

1-10кл.

 

 

 

Зустріч біля полички нових надходжень

 

 

 

 

 

 

 

 

Дотримання правильної розстановки фонду на стелажах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематичний контроль за своєчасним поверненням у бібліотеку виданих книг

 

Робота з фондом художньої літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийом і обробка підручників, що надійшли, оформлення накладних, запис до сумарної книги

 

 

 

Списання навчального фонду із врахуванням зношеності та зміни навчальних програм.

 

Скласти акти на списання застарілої літератури

 

 

Місяць

Організа -

ційні заходи

Виставки, викладки, вісники,

 полиці

Бібліотечно-бібліографічні уроки

Конкурси, рейди, акції, програми, проекти

Методико- просвітницька діяльність

Робота з

каталогами

 

 

 

Ж

 

 

О

 

 

В

 

 

Т

 

 

Е

 

 

 

Н

 

 

 

Ь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейди-перевірки підручників з метою виховання бережливого ставлення до навчальної книги

 

 

 

 

Перевірка правильності розстановки фонду

 

 

 

Організація робіт по дрібному ремонту

 

 

 

Виступи на шкільній лінійці з оголошенням результатів рейду-перевірки підручників

Літературна полиця до

110-ї річниці від дня народження Івана Багряного (Іван Павлович Лозовяга,  1906-1963), українського письменника, драматурга (2.10)

 

Виставка книг  «Я – частина природи»

 

Літературна полиця до

80 річчя від дня народження Івана Федоровича Драча (1936) (17.10)

 

 

Викладка літератури  на правову тематику

 

 

 

Участь у підготовці та проведенні Дня села

Участь у Міжнародно

му місяці шкільних бібліотек

 

 

 

 

Бібліотечний урок « Звідки приходить книга» 1-4

 

 

 

 

 

 

Бібліотечний урок « Твій друг – книга»

1-5

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальні бесіди з батьками про читання учнів, дбайливе ставлення до книги

 

.

 

           

 

 

Патріотична лінійка

До Дня українського козацтва

 

Декада історії та права

 

 

Інтелект. ігри для школярів молодшого та середнього шкільного віку.

 

Години мужності «У памяті вічні» 1-10 кл.

 

 

 

 

Лінійка пам'яті до Дня  визволення України від фашистських загарбників (1944).

 

 

Співпраця з класними керівниками щодо збереження підручників учнями школи           

 

 

Рекомендувати художню літературу та періодичні видання згідно вікових категорій кожного читача

 

 

Систематичний контроль за своєчасним поверненням у бібліотеку виданих книг

 

 

 

 

 

 

Робота з фондом

навчальної

літератури.

 

 

 

 

 

 

 

Робота

“Книжкової лікарні

 

Списання навчального фонду із врахуванням зношеності та зміни навчальних програм.

 

Скласти акти на списання застарілої літератури.

 

Вести роботу з очищення фонду від застарілої літератури           

 

 

 

Місяць

Організа-

ційні заходи

Виставки, викладки, вісники, полиці

Бібліотечно-бібліографічні уроки

Конкурси, рейди, акції, програми, проекти

Методико- просвітницька діяльність

Робота з каталогами

 

 

Л

 

 

И

 

 

С

 

 

Т

 

 

О

 

 

П

 

 

А

 

 

Д

 

 

 

 

Списання навчального фонду із врахуванням зношеності та зміни навчальних програм.

 

 

 

Скласти акти на списання застарілої літератури

 

 

 

 

Організація робіт по дрібному ремонту

 

 

 

 

 

Рейди-перевірки підручників з метою виховання бережливого ставлення до навчальної книги

 

 

 

 

 

Тематична виставка «Літературний фуршет»

 

 

 

Інформаційна зустріч до

80 річчя  від дня народження Миколи Федоровича Сингаївського 6-10

 До 11.11

 

Свято рідної мови «Мово рідна! Слово рідне! Чарівні твої слова» 1-10

 

Викладка літератури «Права людини в правовій державі»

 

Участь у заходах до Дня гідності та свободи

 

Виставка літератури присвяченої подіям 1932-

1933р.р. на Україні

 

Зустріч біля книжкової полиці

 

 

 

Інформаційно- пізнавальні години «Мова і писемність у цікавих фактах» 5-10

 

 

 

 

Індивідуальні бесіди з батьками про читання учнів, дбайливе ставлення до книги

 

 

 

 

 

 

Бібліотечна година

« Виникнення книгодрукування в Україні» 1-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь у місячнику «За здоровий спосіб життя» 1-11

 

 

Брейн – ринг «Цікаве мовознавство» 8-9кл.

 

 

Акція «Свіча пам'яті»

 

 

 

Конкурс малюнків «Ми – різні, ми – рівні, ми – разом» (до Дня толерантності) 5-8

 

 

 

 

Мовознавчий конкурс ім..П.Яцика

2-10 кл.

 

 

 

 

 

 

Поновлення тематичних поличок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зустріч біля полички нових надходжень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендувати художню літературу згідно вікових категорій кожного читача

 

 

 

 

 

 

Робота по збереженню навчального фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вести роботу з очищення фонду від застарілої літератури

 

Місяць

Організаційні заходи

Виставки, викладки, вісники, полиці

Бібліотечно-бібліографічні уроки

Конкурси, рейди, акції, програми, проекти

Методико- просвітницька діяльність

Робота з каталогами

 

 

Г

 

 

 

Р

 

 

 

У

 

 

 

Д

 

 

 

Е

 

 

 

Н

 

 

 

 

Ь

 

 

Прийом і обробка підручників, що надійшли, оформлення накладних, запис до сумарної книги

 

Обслуговування читачів на абонементі: учнів, педагогів, технічного персоналу, батьків

 

 

Рейд-перевірка

«Як живеш, підручнику?». Підсумки результатів збереження підручників за І семестр.

 

 

Дотримання правильної розстановки фонду на стелажах       

Лінійка до Дня Збройних сил України «На захисті України» 1-11

 

 

 

 

Андріївські вечорниці «Калита ясна – як сонце прекрасна»

 1-10

 

Виставка книг: «Звичаї та обряди нашого народу»

 

 

 

День вшанування уч. ліквідації аварії на ЧАЕС (14.12):

- класні години «У Чорнобиля немає часу»

5-10

 

 

Перерва цікавих фактів до

 

 

Індивідуальні бесіди з унями по прочитаній книзі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальні бесіди з батьками про читання учнів, дбайливе ставлення до книги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

ГСп.

 « Поважай тих, хто поруч»

1-10кл.

 

Конкурс малюнка «Україна – мій рідний дім»

 

Агітбригада «Знати, щоб жити (СНІД)»

 

 

КТС. Свято Миколая  «По Вкраїні з краю в край ходить Святий Миколай» 1-5 19.12

 

Конкурс малюнків «Всі чекають Миколая» 1-5

 

 

Брейн–ринг «Я-громадянин України і пишаюсь цим»

 

 

 

Конкурс новорічних стіннівок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Співпраця з класними керівниками щодо збереження підручників учнями школи           

 

 

 

 

 

 

Поновлення тематичних поличок

 

 

 

Зустріч біля полички нових надходжень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упорядкування та розстановкафонду підручників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота по збереженню навчального фонду

 

  

 

 

Знаменні дати на 2016/2017 навчальний рік

 

ВЕРЕСЕНЬ 2016 р.

01.09

-

-

День знань

Початок Другої світової війни (1939)

04.09

-

День підприємця

08.09

-

Міжнародний день письменності (грамотності)

10.09

-

-

День українського кіно

День фізичної культури і спорту

11.09

-

 

День памяті жертв фашизму

День танкіста

12.09

-

 

День компютерника і програміста

95 років від дня народження Станіслава Лема (1921-2006), польського письменника

 15.09

 -

 -

 

Міжнародний день демократії

125 років від дня народження Агати Крісті (1891-1976), англійської письменниці, майстра детективного жанру

16.09

  -

Міжнародний день збереження озонового шару 

18.09

-

 

День працівника лісу

175 років від дня народження Михайла Петровича Драгоманова (1841-1895), українського філософа, публіциста, фольклориста, громадського діяча

21.09

-

-

 

Різдво Пресвятої Богородиці. Друга Пречиста

Міжнародний день миру

150 років від дня народження Герберта Джорджа Уеллса (1866-1946), англійського письменника-фантаста

22.09

 

День партизанської слави

23.09

-

 

140 років від дня гародження Марії Степанівни Крушельницької (Слободи) (1876-1935), української актриси й письменниці

24.09

-

 

120 років від дня народження Френсіса Скотта Фіцджеральда (1896-1940), американського письменника

25.09

-

110 років від дня народження Дмитра Дмитровича Шостаковича (1906-1975), російського композитора, педагога

26.09

-

-

-

Європейський день мов

Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї

115 років від дня народження Семена Дмитровича Скляренка (1901-1962), українського письменника, публіциста, журналіста, перекладача

27.09.

-

-

Воздвиження Хреста Господнього

Всесвітній день туризму

28.09

  -

 

Народився Василь Олександрович Сухомлинський (1918-1970), видатний український педагог-гуманіст, мислитель, публіцист, дитячий письменник, громадський діяч

29.09

-

 

150 років від дня народження Михайла Сергійовича Грушевського (1866-1934), видатного українського історика, письменника, соціолога, літературознавця, політичного діяча, першого Президента України

90 років з часу заснування (1926) Києво-Печерського історико-культурного заповідника, який входить у список об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

30.09

-

-

-

-

-

 

День мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії

Всеукраїнський День бібліотек

День усиновлення

Міжнародний день перекладача

175 років від дня народження Михайла Петровича Драгоманова (1841-1895), видатного українського ученого-історика, публіциста, філософа, економіста, літературознавця, фольклориста, суспільно-політичного і громадського діяча

 

ЖОВТЕНЬ 2016 р.

01.10 – 31.10

-

 

Міжнародний місяць шкільних бібліотек

01.10

 

-

-

-

Міжнародний день людей  похилого віку

Міжнародний день музики

День ветерана

02.10

-

-

-

 

Міжнародний день боротьби проти насилля

День працівників освіти

Міжнародний день соціального педагога

110 років від дня народження Івана Багряного (Іван Павлович Лозовяга,  1906-1963), українського письменника, драматурга, публіциста, художника, журналіста, громадсько-політичного діяча

03.10

-

-

Всесвітній день архітектури

Міжнародний день лікаря

04.10

-

Всесвітній день тварин

200 років від дня народження Ежена Потьє (1816-1887), французького поета

05.10

-

Всесвітній день вчителя

06.10

-

 

135 років від дня народження Івана Антоновича Кочерги (1881-1952), українського драматурга, театрального і літературного критика

07.10

-

Всесвітній день посмішки

08.10

-

День юриста

09.10

-

-

Міжнародний день поштової служби

День художника України

14.10

-

-

-

Покрова Пресвятої Богородиці

День захисника України

День Українського козацтва

16.10

-

-

День працівників харчової промисловості

Всесвітній день здорового харчування

17.10

-

-

 

Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів

80 років від дня народження Івана Федоровича Драча (1936), українського поета, перекладача, кіносценариста, драматурга, державного і громадського діяча

18.10

-

Європейський День боротьби з торгівлею людьми

19.10

-

День Апостола Фоми

24.10

-

-

-

Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй (ООН)

Всесвітній день інформації про розвиток

Міжнародний день шкільних бібліотек

25.10

-

 

135 років від дня народження Пабло Пікассо (1881-1973), іспанського і французького художника, графіка                                                                                                                                                                                                                                                              

28.10

-

День визволення України від фашистських загарбників (1944)

29.10

-

105 років від дня народження Івана Антоновича Цюпи (1911-2004), українського письменника, публіциста, журналіста

30.10

-

День автомобіліста і дорожника

 

ЛИСТОПАД 2016р.

01.11

 

  -

155 років від дня народження Дніпрової Чайки (Людмила Олексіївна Василевська, 1861-1927), української письменниці, поетеси, прозаїка, драматурга, перекладача, громадського діяча

День народження Європейського союзу

04.11

-

 

 

День Казанської ікони Божої Матері

День залізничника

70 років від часу набуття чинності (1946) Статусу ЮНЕСКО (Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури)

06.11

 

 

-

Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів

День працівника соціальної сфери

07.11

-

80 років від дня народження Миколи Степановича Вінграновського (1936-2004), українського письменника, сценариста, кінорежисера, кіноактора

09.11

-

-

 

-

-

День Преподобного Нестора Літописця

День української писемності  та мови

Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва

День книги рекордів Гіннеса

Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму

10.11

-

Всесвітній день молоді

11.11

-

 

195 років від дня народження Федора Михайловича Достоєвського (1821-1881), російського письменника, публіциста

12.11

-

 

80 років від дня народження Миколи Федоровича Сингаївського (1936-2013), українського поета, публіциста, перекладача

13.11

-

Міжнародний день сліпих

14.11

-

-

Всесвітній день боротьби із захворюванням на діабет

Міжнародний день логопеда

16.11

-

-

Міжнародний день толерантності

День працівників радіо, телебачення та зв’язку

17.11

-

-

Міжнародний день студентів

Міжнародний день відмови від куріння

18.11

-

 

95 років від дня народження Дмитра Олексійовича Міщенка (1921), українського письменника

19.11

-

 

305 років від дня народження Михайла Васильовича Ломоносова (1711-1765), російського вченого-природодослідника, енциклопедиста, філософа, поета, художника, історика, освітнього діяча

20.11

-

 

Всесвітній день дитини

День працівників сільського господарства

21.11

-

-

-

Собор Архістратига Михаїла

День Гідності та Свободи

Всесвітній день телебачення

25.11

 

  -

-

Всесвітній день інформації

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок

26.11

  -

-

Святителя Іоанна Золотоустого

День памяті жертв голодомору

27.11

 

 

90 років від дня народження Олеся (Олександра) Павловича Бердника (1926-2003), українського письменника, мислителя, громадсько-політичного діяча

 

ГРУДЕНЬ 2016 р.

01.12

-

-

Всесвітній день боротьби зі СНІДом

25 років тому (1991) народ України вільним волевиявленням підтвердив Акт проголошення незалежності України

02.12

-

Міжнародний день боротьби за скасування рабства

03.12

-

Міжнародний день інвалідів

04.12

-

-

Введення у Храм Пресвятої Богородиці. Третя Пречиста

День інформатики

05.12

 

-

-

 

Всесвітній день волонтерів

85 років від дня народження Григора Михайловича Тютюнника (1931-1980), українського письменника, прозаїка, перекладача, педагога

115 років від дня народження Уолта Діснея (1901-1966), американського кінорежисера, художника

06.12

-

День Збройних Сил України

07.12

 

День великомучениці Катерини

Міжнародний день цивільної авіації

День місцевого самоврядування

08.12

-

 

140 років від дня народження Марії Степанівни Крушельницької (1876-1935), української актриси, письменниці, громадського діяча

09.12

-

-

Міжнародний день боротьби з корупцією

Всесвітній день футболу

10.12

-

-

Міжнародний день прав людини

День Нобеля

11.12

-

-

Міжнародний День Гір

День благодійності

12.12

-

-

День сухопутних військ України

195 років від дня народження Гюстава Флобера (1821-1880), французького письменника

13.12

 

 

День Апостола Андрія Первозванного

160 років від дня народження Миколи Карповича Садовського /Тобілевич/ (1856-1933), українського актора, режисера, письменника, театрального діяча

14.12

 

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

 

17.12

-

-

 

День памяті великомучениці Варвари

100 років від дня народження Миколи Павловича Костенка (1916-1976), українського письменника

19.12

-

День Святителя Миколи Чудотворця

Звіт роботи  шкільної бібліотеки

за    2015-2016 н.р.

 Шкільна бібліотека є скарбницею інформації , вона сприяє гармонійному розвитку особистості , розвиває прагнення до пошуку інформації, свідомого осмислення інформаційних джерел.

Тому робота бібліотеки спрямована на реалізацію заходів та завдань, витікаючи із науково-методичної проблеми школи, щорічного шкільного плану, навчально-виховної роботи, основних нормативних документів Міністерства освіти і науки, питань уряду України.

У 2015-2016 р. щкільний бібліотекар працював над проблемою – «Роль шкільної бібліотеки у розвитку читацької    активності та формуванні життєвих компетентностей школярів».

З метою бережливого ставлення до книги як до друга, наставника, вчителя  проводяться рейд-перевірки стану збереження шкільних підручників. Для оперативного інформування педагогічного колективу, керівництва школи  пропонується  інформаційний стенд «Нові надходження.» Це  дуже ефективна і зручна форма інформації.

 

Для якісного інформаційного забезпечення читачів потрібна систематична робота зі збереження, зміцнення та розширення бібліотечного фонду; формування ядра фонду, основу якого складала б українська книга.

Фонд шкільної бібліотеки систематизовано за віковими групами книгокористувачів та розставлено на полицях на основі структури бібліотечно-бібліографічної класифікації. Стелажі з основним книжковим фондом розміщено при відкритому доступі для читачів, що дає їм змогу краще вивчати розміщення та склад книжкового фонду, вільно у ньому орієнтуватися. У бібліотекаря є можливість провести бесіду з читачем, порекомендувати кращі твори, влаштувати безпосередньо на стелажах невеликі книжкові виставки. Все це спрямоване для популяризації книжкового фонду, для покращення обслуговування читачів. Всі книги, брошури, журнали та підручники, що надходять до шкільної бібліотеки, є державною власністю.

 

 У бібліотеці ведеться сумарний та індивідуальний облік книг бібліотечного фонду. Сумарний облік книжкового фонду відображає надходження, вибуття, загальну чисельність, розподіл видань за видами та змістом, які фіксуються у "Сумарній книзі". Індивідуальний облік - це облік кожного примірника книги, що надходить до бібліотеки. Реєструються ці надходження в "Інвентарній книзі".

Основними джерелами поповнення фонду нашої бібліотеки є:

 - централізоване поточне комплектування через РВО;

 - одержання літератури, прийнятої взамін загубленої читачами;

 - одержання літератури, подарованої бібліотеці учнями школи, їхніми батьками;

 - передплата періодичних видань. Література, яка надходить від районного управління освіти - це, в основному, підручники. На жаль, художньої та галузевої літератури отримуємо недостатньо.

 

Спільно з філологами нашої школи  організовано стенд «Поети рідного краю», де висвітлена творчість відомих земляків

В. Затуливітра та М. Донця.

 Виправдовують себе й акції: "Подаруй книгу бібліотеці", "Родина - шкільній бібліотеці». Приємно бачити радісні обличчя дітей, коли вони з гордістю віддають свої маленькі скарби шкільній книгозбірні.

Упродовж  2015-2016 н.р.  у бібліотеці були проведені  виставки книг до  170-річчя з дня народження І. Карпенка - Карого (вересень),  80-річччя з дня народження Б.Олійника  та конкурс декламаторів віршів (жовтень), зустріч біля книжкової полиці до 180 –річчя з дня народження М. Твена «Цікаві факти з життя письменника» (листопад) , зустріч – інформація до 115-ї річниці з дня народження українського письменника О. Ковіньки (січень), бібліотечний вісник до 85- річчя з дня народження В. Нестайка - українського письменника, драматурга (січень) , Зустріч біля книжкової полиці до 110 – річниці з дня народження У. Самчука (лютий)  та ін.. відомих письменників та поетів ( згідно плану).

Яскраво та урочисто були проведені заходи до Всеукраїнського Дня бібліотек (вересень),  лінійка до 97-ї річниці з дня народження В. Сухомлинського . Актив санітарно – господарської комісії щотижня проводив рейд- перевірки стану збереження підручників та висвітлював результати  на лінійках щопонеділка.

Мав місце ряд бібліотечних уроків для учнів молодших та середніх класів: «Структура книги» 2-3кл.,, «Як читати газети, художню літературу» 4 кл., «Словник – це всесвіт в алфавітному порядку» 6-7кл. , «Як берегти книгу»  1-4кл. та ін..

Для учнів молодших класів  у протягом вересня – травня  були проведені  літературні вікторини «Казкова вікторина» (вересень),  « До казки на гостину» жовтень), «Чарівний клубочок» (січень), зустрічі біля книжкових полиць, вітрини нових надходжень.

З метою вивчення  сформованості бібліотечно-бібліографічних  навичок було проведено анкетування учнів 4-х класів “Що ти читаєш?” Для виявлення читацької самостійності учнів 6 класів – анкети “Що впливає на твій вибір книги?”.

З метою популяризації книг, періодичних видань та інших ресурсів в бібліотеці організовуються книжкові виставки, тематичні полички« Канівщина – моя Батьківщина»,» Право у житті людини», «Козацька слава не вмре, не поляже», «Хочеш розумним стати – бери, читай, вчись», «Казковий дивограй», «Люби і знай свій рідний край», поновлюється поличка профорієнтаційної літератури,інформаційні виставки-мініатюри до визначних подій, знаменних дат, до ювілеїв видатних людей, нових поступлень тощо. Вони наповнюються книгами, журналами,копіями статей, стислою інформацією з теми, ілюстраціями, портретами та іншим інформаційним матеріалом.


 

Ефективна в напрямку пропаганди книги, виховання культури читання є масова робота шкільної бібліотеки: лінійка до Дня українського козацтва , Андріївські вечорниці, Свято « Дочка Прометея», свято « Мово моя барвінкова, диво калинове», , літературне свято до дня народження Великого Кобзаря, тиждень дитячої та юнацької книги,  конкурси юних поетів та декламаторів віршів  , проведення  конкурсів малюнків , бібліотечних акцій та ін..

 

 ДРУЖБА З КНИГОЮ - ЦЕ СВЯТО!

                   

                   

                   
     
                   

      РАЙОННЕ  МЕТОДИЧНЕ ОБЄ'ДНАННЯ БІБЛІОТЕКАРІВ

                          

                          ĉ
Олексій Михайлович Письмак,
1 груд. 2017 р., 02:19
ć
Олексій Михайлович Письмак,
1 груд. 2017 р., 02:19
ć
Олексій Михайлович Письмак,
17 лист. 2016 р., 09:21
ć
Олексій Михайлович Письмак,
29 лист. 2016 р., 11:06
ć
Олексій Михайлович Письмак,
1 груд. 2017 р., 02:18
ĉ
Олексій Михайлович Письмак,
17 лист. 2016 р., 09:21
ć
Олексій Михайлович Письмак,
1 груд. 2017 р., 02:18
ć
Олексій Михайлович Письмак,
1 груд. 2017 р., 02:18
ĉ
Олексій Михайлович Письмак,
1 груд. 2017 р., 02:17
ĉ
Олексій Михайлович Письмак,
17 лист. 2016 р., 09:21
ć
Олексій Михайлович Письмак,
12 лист. 2016 р., 09:23
ĉ
Олексій Михайлович Письмак,
17 лист. 2016 р., 09:21
ĉ
Олексій Михайлович Письмак,
12 лист. 2016 р., 09:24
Comments